I. Základní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností

CENTRUM MEDIA s.r.o. (dále jen „vydavatelství“) se sídlem Brno, Hlavní 1069/40, PSÈ 624 00, IČ: 29353955, zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74707 a objednavateli při uveřejňování reklamy a jiné inzerce (dále společně jen „reklama“):

a) v periodiku Centrum news a všech jeho mutacích

b) na internetovém serveru www.centrumnews.cz a realitním serveru www.bydletvbrne.cz

c) v ostatních tiskovinách a médiích vydávaných a provozovaných vydavatelstvím

d) v ostatních typech medií zprostředkovatelsky nakupovaných

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují zveřejňování reklamy v periodikách, vydávanými vydavatelstvím a v médiích, která jsou vydavatelstvím provozována nebo zprostředkovatelsky nakupována pro umístění reklamy. Reklamou se pro účely těchto VOP rozumí pod písmenem a) a c) tištěná inzerce obsahující sdělení jiného subjektu než vydavatele nebo externí příloha. Reklama je zveřejňována za úplatu nebo jinou protihodnotu. V elektronických médiích uvedených pod písmenem b) se reklamou rozumí sdělení jiného subjektu než provozovatele příslušného média, které netvoří redakční obsah příslušného média a je zveřejňováno za úplatu nebo jinou protihodnotu. V ostatních typech médií pod písmenem d) se rozumí všechny ostatním mediální nosiče, které jsou zprostředkovatelsky využívány (nakupovány) pro objednavatele. Tím se rozumí on-line reklama, tisková reklama, venkovní reklama, eventy apod.

3. Objednavatelem se rozumí subjekt, který objednává zveřejnění reklamy.

4. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je ceník platný ke dni podání objednávky s výjimkou ceny za reklamu zveřejněnou v mimořádných vydáních.

5. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP se řídí občanským zákoníkem

II . Uzavření smlouvy o reklamě a propagaci

1. Smlouva o reklamě a propagaci je inominátní kontrakt uzavřený podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ).

2. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah (§ 1725 NOZ).

3. Považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve skutečnosti neujednaly náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li, zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti (§1726 NOZ).

4. Z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí (§ 1731 NOZ).

5. Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata (§ 1732 NOZ).

6. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 NOZ).

7. Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou (§ 1740 NOZ).

III. Platební podmínky, fakturace

1. Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit pro mimořádná vydání jiné ceny  než jsou uvedeny v platném ceníku.

2. Splatnost ceny za reklamu je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení faktury (daňového dokladu).

3. Objednavatel se zavazuje hradit cenu za reklamu společně s DPH v souladu s ceníkem platným ke dni podání objednávky s výjimkou ceny za reklamu zveřejněnou v mimořádných vydáních.

4. Vydavatel se zavazuje posílat objednavateli reklamy společně s fakturou doklad o uveřejněné reklamě (platí pro tištěná média). Doklad o uveřejněné reklamě je poskytován formou výstřižku, kompletních stránek, celého výtisku, nebo jejich kopiemi. Může být dále dodáván formou elektronickou a to především ve formátech (PDF a JPG).

5. Vydavatel si vyhrazuje právo v případě prodlení objednatele s úhradou ceny za reklamu odmítnout realizaci dalších objednávek.

6. Vydavatelství může poskytnout reklamním agenturám a subjektům, které jednají za svého klienta (a přitom taková to činnost je předmětem jejich podnikatelské činnosti) slevu (agenturní provizi) ve výši 15 % ze základní ceny reklamy bez DPH. Současně je předpokladem pro nárok agenturní provize doručení objednávky a reklamních podkladů objednavatelem (reklamní agenturou). Reklamní agentura je povinna na vyžádání vydavatele dodat výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, který prokáže předmět podnikatelské činnosti daného subjektu. Vydavatel je oprávněn odmítnout poskytnutí slevy objednavatelům, u nichž vzniknou pochybnosti o výkonu jejich agenturní činnosti.

7. Bude-li objednavatel i přes upomínku vydavatelství v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči vydavatelství, je vydavatelství oprávněno rozhodnout, že nárok objednatele na jakoukoliv slevu z ceny za reklamu sjednanou s vydavatelstvím zanikne.

8. Vydavatelství je oprávněno požadovat plnou či částečnou úhradu předem.

9. Vydavatelství si vyhrazuje právo dohodnout s klientem individuální cenové podmínky a individuální splatnost faktur.

IV. Reklamace

1. Objednavatel má nárok u zcela nebo částečné nesprávného nebo nekompletního uveřejnění reklamy (dále jen vadné zveřejnění) nebo externí přílohy v tištěných médiích na slevu z ceny, nebo na uveřejnění náhradní reklamy. Toto právo je objednavatel povinen uplatnit do 10 pracovních dní ode dne vadného zveřejnění reklamy. Při nedodržení tohoto termínu toto právo objednatele zaniká. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní reklamu v dohodnutém náhradním termínu, nebo pokud je náhradní reklama uveřejněna opět vadně, má objednavatel nárok na slevu nebo odstoupení od smlouvy.

2. V případě dodání vadných podkladů objednatele, které vydavatelství nebylo schopno ani při řádném plnění svých povinností zjistit, nemá objednavatel žádný nárok na slevu z ceny za reklamu nebo bezplatné uveřejnění náhradní reklamy.

3. Vydavatelství odpovídá za škody v režimu § 2894 NOZ.

4. Korektury jsou objednavateli zasílány pouze na výslovnou žádost a pouze v případě, kdy je to technicky a časově možné. Vydavatel stanoví objednavateli časovou lhůtu na provedení korektur. Pokud nejsou v této lhůtě korektury zaslány v písemné formě objednavateli je zveřejněna poslední zaslaná verze reklamy.

V. Ochrana dat

1. Zadavatel i vydavatelství se zavazují chránit veškeré informace a osobní údaje, které jsou vzájemně poskytnuty za účelem realizace šíření reklamy před jejich zneužitím v režimu zák. č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.

VI. Rozhodčí doložka

1. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb., v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní, včetně sporů týkajících se jejího uzavření, platnosti, následků neplatnosti a ukončení, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to před jediným rozhodcem  JUDr. Liborem Nedorostem, Ph.D. se sídlem S.Crt. Fl4, Triq Ghar Qawqla Marsalforn MFN 1102, Gozo – Malta. Sudištěm pro ústní jednání a kontaktním místem rozhodce pro doručování je  kromě sídla rozhodce sudiště Moskva, 109378 UL.POLETAEVA FEDORA,d.17,k.1-94 Ruská federace a sudiště  Hlavní 40, 624 00 Brno. Kontaktním místem a místem doručování pro rozhodce (podatelnou) jsou adresy sídla rozhodce a sudiště v Moskvě a v Brně, stejně jako datová schránka rozhodce  wtighee a jeho elektronická adresa lnedorost@seznam.cz, podle Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Poplatkovým řádem rozhodčího řízení, a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky, která váže i právní nástupce smluvních stran.

2. Rozhodčí řízení je neveřejné. Účastníci se dohodli dle § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení na tom, že k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů; v tom případě se rozhodčí řízení koná v sídle rozhodce. Pro doručování se ve smyslu ustanovení § 44 zákona o rozhodčím řízení použijí příslušná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že pobyt účastníka není znám nebo se účastníkovi nepodařilo doručit písemnost, se smluvní strany dohodly, že rozhodce je oprávněn ustanovit opatrovníka pro doručování a v řízení tomuto účastníkovi v souladu s ust. § 29 o.s.ř. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením. Rozhodčí nález lze vydat i bez jeho odůvodnění, pokud se strany shodnou, že na jeho odůvodnění netrvají a bude konečný a pro strany závazný. V ostatním zde neuvedeném se rozhodčí řízení řídí vzorovým Jednacím řádem rozhodčího řízení a Poplatkovým řádem rozhodčího řízení, s nimiž se účastníci seznámili a na nichž se dohodli, že je beze změn akceptují. Není podstatné, zda se spor bude týkat všech, nebo jen některých účastníků této smlouvy.